Gedragsregels Veldzijde Jeugd Open 2018

Gedragsregels Veldzijde Jeugd Open zoals gehanteerd door de NGF

Hoffelijkheid

De deelnemer dient zich te onthouden van elke gedraging of uiting die door de Commissie onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) of tegenstander(s) als hinderlijk kan worden ervaren, en zich te houden aan de etiquette zoals opgenomen in deel I van de Golfregels (NB mobiele telefoons).

Als er sprake is van een ernstige overtreding van de etiquette zal de Commissie de speler diskwalificeren volgens Regel 33-7. Als ernstige overtredingen zijn in ieder geval te kwalificeren overtredingen van de gedragsregels zoals hieronder genoemd, doch deze zijn niet beperkt tot dergelijke overtredingen. De deelnemer dient zich gedurende de wedstrijddagen tevens te onthouden van elke handeling die de belangen kan schaden van de NGF, van een van haar leden of van de golfsport in het algemeen.

Ernstige overtredingen van de gedragsregels

Onderstaande regels zijn, als onderdeel van het Wedstrijdreglement en in aanvulling op eventuele toepasselijke (Jeugdtour)reglementen, voor alle evenementen van de Nederlandse Golf Federatie (NGF). Deze regels gelden gedurende het gehele betreffende evenement (daaronder begrepen dagen waarop voor het betreffende evenement oefenronden worden gespeeld), zowel op de golfbaan als daarbuiten.

Iedere speler, hoe gedreven ook, behoort zich gedurende een NGF-evenement onder alle omstandigheden hoffelijk en sportief te gedragen. Indien de speler zich niet op zodanige wijze gedraagt, overtreedt hij deze gedragsregels. Een overtreding van de gedragsregels gedurende een ronde tijdens een NGF-evenement kan bestaan uit, doch is niet beperkt tot de navolgende situaties:

– gebruik van drogerende middelen, alcohol en, in geval van jeugdwedstrijden, tabaksmiddelen;

– iedere handeling van een speler waarbij hij bewust het risico neemt de baan te beschadigen (behalve bij het doen van een slag naar de bal in het spel);

– onwelvoeglijk taalgebruik, gooien met clubs of ballen en (emotionele) stemverheffingen;

– gebrek aan respect voor NGF-officials, vertegenwoordigers van de golfbaan waar het evenement plaatsvindt, medespelers en/of toeschouwers;

– opzettelijke overtreding van de golfregels;

– het achterhouden van enige doorslaggevende informatie omtrent een overtreding van de golfregels;

– het verlaten van de baan gedurende een ronde die meetelt voor het resultaat van het evenement, zonder een NGF-official hiervan in kennis te stellen of om redenen die voor de wedstrijdleiding niet acceptabel zijn;

– het zich niet houden aan de kledingvoorschriften.

Een overtreding van de gedragsregels buiten en op de baan tijdens een NGF-evenement (incl. oefenrondes) kan bestaan uit, doch is niet beperkt tot de navolgende situaties:

– ieder vorm van vernieling van zaken van de baan of club waar het evenement plaatsvindt;

– iedere vorm van diefstal gedurende een NGF-evenement;

– iedere vorm van onbehoorlijk gedrag jegens NGF-officials, vertegenwoordigers van de golfbaan waar het evenement plaatsvindt, medespelers, toeschouwers en/of gastgezinnen waar (jeugd)spelers verblijven;

– iedere andere gedraging waarmee de speler de belangen en/of het imago van de NGF zou kunnen schaden.

– tijdens een oefenronde buiten de aangegeven afslagplaats afslaan, met name op Par-3 holes;

– Op de driving range ballen buiten het toegestane gebied slaan (bijvoorbeeld over een hek aan de achterkant).

Afhankelijk van de ernst en de aard van de overtreding, zal een NGF-official aan de speler één of meer van de volgende sancties opleggen:

– uitsluiting van de speler voor het evenement waar de overtreding plaatsvindt; de speler zal in dat geval niet in de gelegenheid worden gesteld zijn ronde af te maken;

– uitsluiting van de speler voor één of meer evenementen of gedurende een bepaalde periode;

– uitsluiting van de speler voor de periode van één jaar van deelname aan NGF-wedstrijden indien de speler binnen één jaar drie maal de straf van diskwalificatie is opgelegd wegens overtreding van de gedragsregels;

– indiening van een klacht bij de Tuchtcommissie van de NGF.

De Commissie Topgolf van de NGF zal geïnformeerd worden over de opgelegde sanctie.

Download hier de Gedragsregels_VJO_2018